Kunci Jawaban Latihan 1

1. Tuliskan reaksi kesetimbangan dan persamaan Ksp dari setiap padatan garam yang dilarutkan dalam air berikut:
a. Perak Bromida
Jawab
AgBr (s) Ag+ (aq) + Br- (aq)
      (s)   (s)
Ksp = [Ag+] [Br-]
    = (s) (s)
    = s2
b. Litium Karbonat
Li2CO3 (s) 2Li+ (aq) + CO32- (aq)
       (2s)   (s)
Ksp = [Li+]2 [CO32-]
    = (2s)2 (s))
    = 4s3
c. Ba3(PO4)2 (s) 3Ba2+ (aq) + 2PO43- (aq)
        (3s)   (2s)
Ksp = [Ba2+]3 [PO43-]2
    = (3s)3 (2s)2
    = 108s5
d. Fe(OH)3 (s) Fe3+ (aq)+ 3OH- (aq)
        (s)   (3s)
Ksp = [Fe3+] [OH-]3
    = (s) (3s)3
    = 27s4
2. Kelarutan garam Perak Khromat dalam air murni adalah 6,7 x 10-5 mol/L pada temperatur 250C.
a. Tuliskan persamaan Ksp
Ag2CrO4 2Ag+ (aq) + CrO42- (aq)
      (2s)   (s)
Ksp = [Ag+]2 [CrO42-]
    = (2s)2 (s)
    = 4s3
b. Hitunglah Ksp senyawa tersebut.
Ksp = 4s3
    = 4 x (6,7 x 10-5)3
    = 4 x (3,01. 10-13)
    = 12,04. 10-13
3. Jika 50 mL larutan tepat jenuh MgF2 diuapkan dan diperoleh 3,8 mg MgF2 padat, berapakah Ksp MgF2? (Mr MgF2 = 62 gr/mol).
Menghitung kelarutan (s):
s = \(\frac{Massa}{Mr}\) x \(\frac{1000}{mL}\)
= \(\frac{3,8.10^{-3}}{62}\) x \(\frac{1000}{50}\)
= 1,23.10-3 M

Menghitung Ksp
MgF2 (s) Mg2+ (aq) + 2F- (aq)
      (s)   (2s)
Ksp = [Mg2+] [2F-]
= (s) (2s)2
= 4s3
= 4 (1,23.10-3)3
4. Jika Ksp garam CaCO3 dan PbI2 berturut turut adalah 4,5 x 10-9 dan 7,9 x 10-9 , manakah garam yang lebih mudah larut?
• Garam CaCO3 (jumlah ion = 2), maka kelarutan
 $f(x)=\sqrt{Ksp}$
s =$\sqrt{4,5 * 10^{-9}}$
= 6,7 x 10-5 M

• Garam PbI2 (jumlah ion =3), maka kelarutan
$(s)=3\sqrt{\frac{Ksp}{4}}$
s = $(s)=3\sqrt{\frac{7,9 * 10^{-9}}{4}}$
= 1,25 x 10-3 M
Karena, s PbI2 > s CaCO3, maka PbI2 lebih mudah larut daripada CaCO3.